Zbiór istotnych cech pracy dydaktycznej nauczycieli cz. II

0

W badaniach własnych w odniesieniu do Wydziału Lekarskiego przyjęto zbiór 15 cech pracy dydaktycznej nauczycieli. Tworząc wyjściową wersję zbioru cech wzięto pod uwagę m.in. „Kwestionariusz do badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych” K. Kruszewskiego (1973). Przyjęty obecnie zbiór obejmuje następujące cechy pracy dydaktycznej nauczycieli:

– 1. Zaznajomienie studenta przez nauczyciela z celami kształcenia (przedmiotowym programem kształcenia): oceniany jest stopień znajomości szczegółowych celów kształcenia przez studenta, gdy rozpoczyna on zajęcia dydaktyczne z przedmiotu, z założeniem, że znajomość celów kształcenia pozwala mu właściwie ukierunkować uczenie się i samokształcenie.

– 2. Integracja międzyprzedmiotowa treści kształcenia, ocenie podlega stopień nawiązywania przez nauczyciela, podczas zajęć z przedmiotu, do wiadomości i umiejętności z innych nauczanych przedmiotów.

– 3. Układ treści kształcenia: ocena dotyczy stopnia uporządkowania treści przekazywanych przez nauczyciela podczas zajęć dydaktycznych (od chaosu do spójnej całości).

– 4. Problemowe ujęcie treści kształcenia: oceniany jest stopień ukierunkowania nauczania na rozwój myślenia studenta dzięki wprowadzaniu go przez nauczyciela w medyczne sytuacje zadaniowe. Niski stopień problemowego ujmowania treści kształcenia oznacza przewagę tzw. dydaktyki pamięci.

– 5. Dominujący rodzaj czynności dydaktycznych: ocenia się udział czynności przeznaczonych na kontrolę osiągnięć studentów względem czynności związanych z przekazywaniem wiedty przez nauczyciela w czasie zajęć dydaktycznych.

– 6. Wykorzystanie czasu zajęć: ocenie podlega stopień wykorzystania czasu zajęć dydaktycznych na rzeczywistą naukę: ujawnione zostaje złe wykorzystanie czasu przez nauczyciela i studentów oraz odstępstwa od planu zajęć.

– 7. Stosowanie środków dydaktycznych: ocenia się, w jakim stopniu nauczyciel stosował podczas zajęć środki dydaktyczne ułatwiające uczenie się (przezrocza, filmy, fantomy, narzędzia i aparaturę medyczną, preparaty, komputer itp.).

– 8. Nauczanie czynności praktycznych: oceniana jest prawidłowość toku nauczania tych czynności, przy założeniu, że tok prawidłowy obejmuje instruktaż słowny i demonstracje wykonania czynności przez nauczyciela oraz zapewnia studentom możliwość samodzielnego wykonania czynności pod jego nadzorem.

– 9. Nauczanie umiejętności klinicznych:

– a) Profilaktyka: ocena dotyczy stopnia opanowania działań profilaktycznych przez studenta w odniesieniu do chorób, o których nauczano na zajęciach.

– b) Rozpoznawanie chorób: ocenia się stopień opanowania umiejętności rozpoznawania chorób, które student poznał na zajęciach.

– c) Postępowanie terapeutyczne: ocena dotyczy stopnia opanowania przez studenta postępowania terapeutycznego w odniesieniu do chorób, które poznał na zajęciach.

– d) Bezpośredni kontakt z pacjentem: ocena odnosi się do stworzonej przez nauczyciela możliwości przyswajania czynności lekarskich w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

– 10. Obiektywizm kontroli i oceny osiągnięć studentów, ocenia się stopień obiektywizmu w postępowaniu nauczyciela.

– 11. Zainteresowanie przedmiotem: ocena odnosi się do stopnia zainteresowania studenta nauczanym przedmiotem wskutek odbycia zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela.

– 12. Przygotowanie do pełnienia funkcji lekarza ogólnego (dotyczy tylko ostatniego roku studiów): ocenia się stopień przygotowania studenta do praktycznego pełnienia funkcji lekarza ogólnego po odbyciu zajęć z danego przedmiotu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>