Zbiór istotnych cech pracy dydaktycznej nauczycieli

0

Przedmiotem badania opinii studentów mogą być „zajęcia dydaktyczne” lub „praca dydaktyczna nauczyciela”. W drugim przypadku, przyjętym w naszych badaniach, opinie są ukierunkowane bardziej jednoznacznie: dotyczą bezpośrednio czynności nauczyciela w sytuacjach dydaktycznych, podczas gdy w pierwszym często występuje ukierunkowanie zarówno na cechy zajęć dydaktycznych, jak i na czynności nauczyciela. Ustalenie zbioru cech pracy dydaktycznej nauczycieli wymagało konsensusu zespołu badawczego i gremiów kierowniczych uczelni oraz współpracy nauczycieli różnych przedmiotów (podstawowych i klinicznych, wykładanych na Wydziale Lekarskim i Oddziale Stomatologii itd.). W odniesieniu do omawianego badania opinii ostateczną wersję zbioru cech zatwierdzało Kolegium Dziekańskie, Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Senat uczelni. Ten sposób postępowania przyczynił się do zwiększenia trafności treściowej konstruowanego później kwestionariusza.

Przyjęto zbiór cech na tyle uniwersalny, by można go było odnosić (z ewentualnymi niewielkimi modyfikacjami) do wszystkich nauczanych przedmiotów. Dobrano tylko takie cechy, w przypadku których można było uznać studentów za kompetentnych respondentów.

Trudność sprawiało ustalenie optymalnej liczby opiniowanych cech: duża ich liczba powoduje bowiem wydłużenie badania i negatywne nastawienie respondentów, redukcja cech do kilku budzi obawy przed nadmiernymi uproszczeniami i powierzchownością analiz. Wystąpiła ponadto tendencja do stopniowego rozszerzania pierwotnego zbioru cech o nowe w kolejnych latach akademickich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>