Zlodowacenia Wurm

0

Szczątki ludzkie z góry Karmel i Krapiny doprowadziły wielu uczonych — w szczególności Hootona — do wniosku, że nastąpił tu przypadek skrzyżowania. Jeżeli tak było w rzeczywistości, mogłoby to usprawiedliwiać, przynajmniej częściowo, późniejszy kierunek ewolucji człowieka neantropowego. Na przykład, wzrost pojemności czaszki i następujący po nim wzrost złożoności zwojów mózgowych mógł być przypuszczalnie spowodowany specyficzną formą mutacji, która wówczas miała miejsce. Jednym z decydujących czynników musiał być czynnik środowiskowy wyprostowanej postawy, który umożliwił dokonanie się danej mutacji. Wynikłe stąd efekty fizjologiczne omówione zostały powyżej.

Dalszych nienormalnych mutacji można się było spodziewać jako wyniku zlodowacenia Wurm (100 000 lat p.n.e.) gdy krzywe znów wykazują zmiany w pochyłości. Zmiany te stają się bardziej widoczne około 50 000 lat p.n.e., a możliwość istnienia współzależności między nimi była już omówiona powyżej. Oczywiście trudno twierdzić z całą stanowczością, że zmiany klimatyczne były bezpośrednią przyczyną anormalnej częstości mutacji genów. Zmiany klimatyczne mogły tu działać jedynie jako czynnik środowiskowy, uzupełniony przez dobór naturalny i wynikające stąd funkcjonowanie już istniejących genów. Jakby nie było, wydaje się, że zmiany w promieniowaniu słonecznym, działające na mutację genów pośrednio lub bezpośrednio, były przyczyną zmian w ewolucji człowieka w danym okresie.

Wracając do wykresów rozwój kulturowy/czas, pozostaje do wyjaśnienia ogromne przyspieszenie zmian, które rozpoczęło się już 50 000 lat p.n.e. w Europie, a które zupełnie nie wystąpiło w Australii. Według L. A. White’a (The Science of Culture) „naturalny proces ewolucji biologicznej spowodował powstanie człowieka, i jedynie człowieka obdarzył nową i znamienną umiejętnością używania symboli”. „Artykułowana mowa” — mówi dalej autor — „jest najważniejszą formą wyrazu symbolicznego”. Autor dochodzi do wniosku, że kultura człowieka jest w dużej mierze wynikiem umiejętności mowy. „Kultura jest tak stara jak ludzkość. Miała swe zaczątki dobry milion lat temu, kiedy to człowiek zaledwie rozpoczynał posługiwać się artykułowaną mową, aby jej następnie używać i rozwijać aż po dzień dzisiejszy”. Oprócz określenia „dobry milion lat” — gdyż taki okres czasu nie znajduje w tym przypadku żadnego potwierdzenia w uzyskanych dotychczas dowodach — można zgodzić się z autorem, że rozwój kultury był, przynajmniej w pewnej części, zależny od umiejętności mowy. Niemniej wydaje się, że istnieje jeszcze przynajmniej jeden czynnik o równym chyba znaczeniu, a mianowicie środowisko fizyczne człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>