Zmiany w strukturze organizacyjnej

0

Reforma studiów byłaby niemożliwa bez przeobrażenia struktury organizacyjnej Uczelni. Wdrażany system edukacji ekonomicznej był nie do pogodzenia zwłaszcza z istniejącym do końca roku akademickiego 1990/91 podziałem Uczelni na instytuty jako wyodrębnione jednostki organizacyjne, powiązane w sposób niekonsekwentny z kierunkami studiów. Istnienie instytutów prowadziło do dezintegracji wydziałów i stwarzało niepotrzebnie czwarty szczebel zarządzania w Uczelni (rektor, dziekan, dyrektor instytutu, kierownik zakładu). Prowadziło też do braku jasnego podziału kompetencji między dziekanami i dyrektorami instytutów oraz osłabiało szczebel dziekański, który powinien ponosić odpowiedzialność za cały proces dydaktyczny na wydziale. Ten szczebel trzeba było wzmocnić, a dziekanom zapewnić przypisaną im przez ustawę rolę gospodarzy wydziałów, dając im do pomocy energicznych prodziekanów. Dzięki likwidacji Instytutów zniknęła też pokaźna liczba funkcji administracyjnych (dyrektorzy instytutów I ich zastępcy).

Zgodnie z nowym statutem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, który wszedł w życie 9 sierpnia 1991 r., poniżej szczebla dziekańskiego pozostały tylko jednostki jednego poziomu – katedry – grupujące ludzi o wspólnych zainteresowaniach naukowych i zadaniach dydaktycznych, zdolne do prowadzenia zazębiających się grup przedmiotów.

Władze Uczelni starają się stosować elastyczną politykę, umożliwiającą, na wniosek zainteresowanych jednostek, powoływanie, przesuwanie między wydziałami, likwidację lub łączenie katedr – w zależności od potrzeb Uczelni oraz zainteresowań i kompetencji pracowników.

Statut nie znosi ani nie zabrania powoływania związanych z Uczelnią instytutów o charakterze badawczym, opartych częściowo na personelu uczelnianym, a częściowo na personelu zewnętrznym, o ile da się wyodrębnić dia takiej jednostki trwałe, wieloletnie zadania badawcze, ustalić sposób finansowania tak pojmowanego instytutu, którego budżet powinien być wyodrębniony z budżetu Uczelni oraz dokładnie określić zakres obowiązków pracownika wobec obu swych pracodawców, a także sposób jego wynagradzania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>