Zmiany w systemie świadczeń pomocy materialnej dla studentów

0

W porównaniu z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów sprzed 1991 r., nowy regulamin daje studentom większe uprawnienia przy podejmowaniu decyzji o wysokości i zakresie świadczeń. Do współpracy z dziekanami w tym zakresie powołane są studenckie wydziałowe komisje stypendialne.

W stosunku do lat ubiegłych zmniejszył się w puli świadczeń pomocy materialnej udział stypendium socjalnego (do 1/4), wzrosło natomiast znaczenie stypendium naukowego (udział do 3/4). Studenci zgłaszają potrzebę jeszcze wyraźniejszego zaakcentowania znaczenia stypendium naukowego kosztem stypendium socjalnego.

Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje z urzędu student, który w poprzednim semestrze uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 i zaliczył semestr w regulaminowym terminie. Warunkiem przyznania stypendium naukowego jest terminowe złożenie indeksu w dziekanacie – do ostatniego dnia sesji ooprawkowej w semestrze.

Docelowym, idealnym rozwiązaniem, do którego przychylają się zarówno władze Uczelni, jak i sami studenci, byłoby przekazanie całości spraw pomocy materialnej dla studentów wyspecjalizowanym insty” ‚jom zewnętrznym, np. bankom {w zakresie kredytowania studiów) i środowiskowym zarzą m domów studenckich (w zakresie rozdziału miejsc w domach studenckich). Na razie Uczelnia podjęła działania pośrednie, podpisując z początkiem roku akademickiego 1993/94 umowę z Oddziałem IV Wielkopolskiego Banku Kredytowego o przejęciu przez WBK całości spraw związanych z wypłatą stypendiów (naukowych i socjalnych) studentom Akademii Ekonomicznej, którym założono w tym celu indywidualne rachunki osz- czędnościowo-rozliczenlowe („konta osobiste”).

Obowiązujące zasady działania szkół wyższych w Polsce reguluje Ustawa o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 r. oraz pakiet towarzyszących jej aktów prawnych. W nowej rzeczywistości społeczno-politycznej coraz większego znaczenia nabiera wpływ na szkolnictwo wyższe innych, nierządowych instytucji (jednostek gospodarczych, szkół społecznych, fundacji, stowarzyszeń itd.). Proces ten będzie bez wątpienia narastać w miarę odchodzenia od scentralizowanego systemu zarządzania szkołami wyższymi. Równocześnie coraz większego znaczenia nabierają poziome więzi między uczelniami (konferencje rektorów uczelni autonomicznych, konferencje rektorów uczelni ekonomicznych, więzi środowiskowe). Stąd już tylko krok do korporacji szkół, akredytacji i walidacji dyplomów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>