Znaczy wzrost liczby studentów

0

Potrzeba zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym leżała u podstaw działalności reformatorskiej podjętej we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Troska ta znalazła wyraz w przyjętych na początku lat dziewięćdziesiątych ustawach o szkolnictwie wyższym. Niektóre kraje w regionie utworzyły specjalne ciała odpowiedzialne za zapewnienie jakości. Inne na pierwsze miejsce wysunęły zmiany w organizacji i zarządzaniu szkolnictwem, uznając, iż otworzą one drogę do reform wewnętrznych w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Wśród wielu przyczyn żywego zainteresowania problemem jakości szkolnictwa wyższego w Europie Środkowo-Wschodniej za najważniejsze należy uznać:

Znaczy wzrost liczby studentów. Zmieniły się cele i zasady przyjmowania kandydatów na studia. W przeszłości wychodzono z założenia, że należy kształcić na poziomie wyższym tylko taką liczbę młodych ludzi, jakiej będzie można zapewnić pracę odpowiadającą zdobytym kwalifikacjom (Inna sprawa, w jakim stopniu zasada ta była realizowana). Obecnie, zgodnie z duchem czasu, uznano, iż każdy obywatel powinien mieć szansę realizacji swoich aspiracji edukacyjnych, jeśli starczy mu na to uzdolnień i determinacji, lecz bez gwarancji zdobycia pracy w wyuczonym zawodzie. Decyzje w sprawie liczby przyjmowanych kandydatów zostały przekazane uczelniom.

Zróżnicowanie systemu szkolnictwa wyższego – pionowe i poziome. Powstało wiele nowych państwowych i prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego, mających prawo kształcenia na różnych poziomach (licencjat, magisterium, dyplom zawodowy). W starych instytucjach powstały zarówno nowe jednostki organizacyjne (wydziały, instytuty, studia międzywydziałowe), jak i różne poziomy kształcenia (krótkie cykle, kształcenie na poziomie magisterskim i doktorskim oraz Inne formy kształcenia podyplomowego). W niektórych krajach (np. w Polsce i w Rumunii) największe obawy związane z jakością kształcenia dotyczą bardzo szybko i licznie powstających uczelni piywatnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>