Zróżnicowane sposoby podejścia do programów kształcenia

0

Przytoczone wstępne dane ilościowe z badania nad sposobami podejścia uczelni do problemu jakości kształcenia, a także podsumowanie rezultatów dyskusji toczących się w różnych gremiach, stanowią rodzaj zapisu stanu, w jakim trwają rozważania nad możliwościami wprowadzenia krajowego systemu oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych. Zebrany materiał upoważnia, jak się wydaje, do sformułowania kilku stwierdzeń ogólnych.

W szkołach wyższych obserwujemy wzrost zainteresowania jakością kształcenia. Przejawia się to m.in. w coraz częściej podejmowanych próbach uzgodnień najistotniejszych kwestii programowych między władzami wydziałów, w regularnych spotkaniach dziekanów reprezentujących wiele kierunków studiów prowadzonych w uczelniach różnego typu, powołaniu „instytucji” seminariów dydaktycznych, poświęconych szczegółowym dyscyplinom kształcenia.

Uwadze poświęcanej jakości kształcenia nie towarzyszy odpowiedni wzrost zainteresowania sprawdzaniem wyników kształcenia. Znane są jedynie nieliczne przypadki podejmowania działań w tym zakresie na szczeblu uczelni. I\la poziomie wydziału ocena jakości kształcenia dokonywana jest przeważnie przez samych nauczycieli, na własny użytek.

Rzadko pojawia się argument o potrzebie tworzenia systemu oceny jakości kształcenia. Nie ma – co za tym idzie – jasności co do celu tworzenia takiego systemu. Zdaniem części środowiska akademickiego, potrzeba akredytacji wynika z konieczności potwierdzenia zgodności działania poszczególnych kierunków studiów z warunkami określonymi w ustawach oraz w innych przepisach regulujących zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego.

Istnieją zróżnicowane sposoby podejścia do programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, przy opracowywaniu programów przyjmowane są różne standardy (uczelniane, krajowe, międzynarodowe).

Każda uczelnia podchodzi do problemu wewnętrznej oceny jakości kształcenia w odmienny sposób, różny zatem jest stan zaawansowania prac nad wewnętrznymi kryteriami oceny jakości tego procesu.

Szkoły wyższe dysponują bardzo zróżnicowaną bazą danych: dotyczy to zarówno wyposażenia, czyli zabezpieczenia od strony technicznej procesu gromadzenia informacji, jak i jakości zbieranych informacji.

Jeśliby zatem poczynione wyżej spostrzeżenia miały być podstawą rozstrzygnięć w kwestii charakteru zewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, to należałoby sugerować jak najdalej posunięte odejście od standaryzacji kryteriów na rzecz ich indywidualizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>